Rekenen aan lawaai op de arbeidsplaats

Equivalent geluidsniveau Leq:

Het "energetisch" gemiddelde geluidsniveau over een bepaald tijdsinterval. Dit kan alleen worden gemeten met een integrerende geluidsniveaumeter, en met de meeste dosimeters.

dB(A):

De "A" houdt verband met de A-filterkromme die op het te beoordelen geluid wordt toegepast. Het is een ruwe benadering van de gemiddelde frequentiegevoeligheid van onbeschadigde het menselijk oor.

Geluidexpositieniveau (LEX,8h - in NEN 3418: LEX,T):

Het A-gewogen geluidniveau waaraan een persoon gedurende een gemiddelde werkdag blootstaat. LEX,8h wordt berekend aan de hand van de A-gewogen equivalente geluidniveaus van alle werkzaamheden op een dag. De duur van elke werkzaamheid, en de duur van de werkdag worden erin verrekend. De methode is beschreven in ISO 9612
N.B.: Verwijzingen naar NEN 3418 komen in de literatuur nog voor. Deze norm is vervangen door ISO 9612. Hierin zijn drie methoden opgenomen, één ervan komt sterk overeen met de methode volgens NEN 3418.

Rekenblad in Excel om de berekening van de dagdosis te demonstreren.

Partieel geluidexpositieniveau (LEX,8h,m - in NEN 3418: LEX,t):

Het equivalent geluidniveau van één werkzaamheid, waarbij de duur van de werkzaamheid verrekend is. De (logaritmische) sommatie van alle waarden van LEX,8h,m, corresponderend met de duur van de werkdag, geeft de totale dag-expositie LEX,8h.
Het partieel geluidexpositieniveau is een onmisbaar hulpmiddel om de belangrijkste bijdragen op te sporen en prioriteiten te stellen in het plan van aanpak ten aanzien van lawaai op de werkplek.

Geluidsdosis:

Is een alternatieve manier om het geluidexpositieniveau weer te geven als een percentage van hetgeen maximaal is toegestaan. In het geval van de EU ligt het voor de hand om daarbij het tweede actieniveau, dus 85 dB(A) als maximum te hanteren.