geluidsmeting-machine-richtlijn

Normen geluidsmeting: arbo en machines

Voor arbeidsomstandigheden wordt de blootstelling aan geluid op de werkplek beoordeeld voor een combinatie van werkzaamheden, rekeninghoudend met bijvoorbeeld alle omgevingsgeluiden en de akoestiek van de ruimte. Voor de machinerichtlijn moet het geluid van alléén de betreffende machine worden beoordeeld met minimale bijdragen door andere geluidbronnen, zonder beïnvloeding door de akoestisch omgeving, en bij goed omschreven en reproduceerbare bedrijfscondities. Dit wordt in de machinerichtlijn de geluidsemissiedruk genoemd. Beide beoordelingsmethoden vergen een andere methoden en dus verschillende normen. lees meer in Linkedin artikel

Arbeidsomstandigheden, bepalen van blootstelling: NEN-EN-ISO 9612

Geluid op de arbeidsplaats ten behoeve van de arbo risico-inventarisatie wordt gemeten conform NEN-EN-ISO 9612. Met deze norm kan de mate van blootstelling aan mogelijk schadelijk geluid op het werk worden bepaald. Voor arbeidsomstandigheden wordt altijd de geluidsbelasting bepaald behorend bij een taak of een combinatie van taken. De relatieve bijdrage van elk taak of deeltaak kan met NEN-EN-ISO 9612 worden bepaald indien de zogenaamde 'task-based' methode wordt gebruikt. Alleen deze methode geeft de informatie die nodig is om de juiste prioriteiten te bepalen bij het nemen van maatregelen.
Daarnaast bevat IS0 9612 twee methode waarbij gedurende willekeurig intervallen of hele dagen wordt gemeten. Dat is eenvoudiger wat betreft werkzaamhedenanalyse en berekening van de dagdosis maar de totale meettijd is daarbij wel langer. NEN 3418 en NEN 3419 zijn vervallen.
Inleiding ISO 9612 - powerpoint presentatie (2009).

Geluidhinder op de arbeidsplaats

NPR 3438 is een leidraad om de hinder van geluid op de werkplek te beoordelen. Hiermee kan het geluidniveau wordt getoetst, uitgaande van de benodigde mate van concentratie en communicatie op het werk. Deze praktijkrichtlijn is een goede leidraad bij een geluidsonderzoek om te beoordelen of, en in welke mate, geluid een factor is bij stress of burn-out. De leidraad bevat o.a. een methode om de spraakverstaanbaarheid (STI) te schatten. VDI 2058 biedt een alternatieve aanpak.

Machinerichtlijn & CE markering, bepalen van emissie en geluidsvermogen

Voor CE markering wordt voor geluidmeting bij voorkeur gebruik gemaakt van Europees geharmoniseerde normen. In deze normen worden minimum eisen gesteld aan (akoestische) omstandigheden en bedrijfscondities om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten te borgen. Het gebruik van een geharmoniseerde norm heeft als grote voordeel dat in een meetrapport kan worden verwezen naar gestandaardiseerde omstandigheden en condities; dat bespaart tijd en geld. Bovendien is er dan op voorhand maximale consensus over de reslutaten. Afwijken van de een geharmoniseerde norm vergt een extra inspanning in voorbereidingen en vooronderzoek en is daardoor duurder.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het meten van het geluidsvermogenniveau van een machine en het geluidsdrukniveau op de bedienplaats (geluidsemissiedruk). De belangrijkste normen voor in situ geluidsmetingen zijn: