rekenen-akoestisch-rapport

Akoestisch rapport of onderzoek


Wij verzorgen in dit kader alleen nog akoestische onderzoeken in verband met een melding Activiteitenbesluit. Voor aanvragen in verband met bestemmingswijzigingen of een gezoneerd industrieterrein verwijzen wij u graag een van onze collegae.


Wet milieubeheer - wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De gemeente of de provincie kan een akoestisch rapport verlangen als u:
· een (revisie- of uitbreidings-) vergunning wet milieubeheer (omgevingsvergunning) aanvraagt;
· een melding doet in het kader van het activiteitenbesluit

Als het bevoegd gezag een akoestisch rapport van u verlangt moet het aannemelijk zijn dat geluid naar de omgeving bij uw bedrijf relevant is. De aanwezigheid van een geluidgevoelige bestemming* binnen een straal van 50 m van uw bedrijf kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn om een akoestisch onderzoek te vragen. Een akoestisch rapport moet aantonen dat wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden of, op welke wijze daar aan zal worden voldaan. Soms is het wenselijk dat beheersmaatregelen in het akoestisch rapport zijn opgenomen.

Als een bedrijf zich vestigt op een gezoneerd industrieterrein, of daar al gevestigd is en wil wijzigen of uitbreiden, dan zal het bevoegd gezag altijd om een akoestisch rapport vragen. Op een gezoneerd industrieterrein moet de totale hoeveelheid geluid bewaakt en beheerd worden. Dat beheer verlangt dat een bedrijf bij wijzigingen een akoestisch onderzoek laat uitvoeren.

De invoering van de nieuwe omgevingwet heeft als doel om de aanvraag van vergunningen te vereenvoudigen. In de nieuwe omgevingswet krijgen lokale overheden meer ruimte om zelf grenswaarden te bepalen. Dit kan bedrijven meer ruimte geven, maar omdat er meer verschillen in regels komen neemt het advieswerk toe.

Opzet akoestisch onderzoek - HMRI

In een akoestisch rapport wordt het geluidsniveau bij geluidgevoelige bestemmingen*, zoals woningen in de omgeving van een bedrijf, bepaald en getoetst aan grenswaarden. Voor vergunningsplichtige bedrijven kan het zijn dat grenswaarden nog niet vast staan. Het akoestisch rapport moet dan de benodigde gegevens aanleveren waarmee gemeente of provincie de grenswaarden vaststellen. Bij een gezoneerd terrein moet bovendien worden getoetst op de bewakingspunten van het gezoneerde industrieterrein. In vrijwel alle gevallen wordt een berekening van het geluidsniveau bij het beoordelingspunt gemaakt op basis van geluidsmeting dichtbij de bron. Het is gebruikelijk deze berekeningen in een computermodel uit te voeren.

Deze opzet is nodig omdat op het beoordelingspunt (in de regel een geluidgevoelige bestemming*) een geluidsmeting meestal niet mogelijk is. Op het gehoor is het geluid het bedrijf misschien nog wel te onderscheiden van overig omgevingsgeluid, een geluidsniveaumeter kan dan onderscheid niet maken. Verkeer is in de regel de belangrijkste verstoring bij metingen. Voor nieuwe situaties, bijvoorbeeld als een bedrijfspand of installatie nog gebouwd moet worden, is modellering en simulatie natuurlijk de enige mogelijkheid. De methode van het onderzoek is omschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (HMRI), uitgegeven door het Ministerie van VROM.

Uw belang

Een akoestisch onderzoek bevat een omschrijving van de bedrijfssituatie. Die moet globaal genoeg zijn om u niet te veel te beperken en specifiek genoeg zijn om uw situatie goed te beschrijven. Een goed akoestisch rapport of onderzoek is dus maatwerk. Het rapport, als dat verlangt wordt, gaat deel uitmaken van de voorschriften van uw milieuvergunning of beschikking. Anderszijds kan met een akoestisch rapport uw 'akoestisch territorium' worden afbakend. Indien goed is onderbouwd en berekend hoeveel geluid u maakt en de gemeente heeft het rapport na zorgvuldige afweging goedgekeurd dan hebben eventuele klagers weinig recht van spreken. Natuurlijk zijn er plafonds aan de te vergunnen hoeveelheid geluid, maar daaronder is er enige speelruimte.

*: een geluidgevoelige bestemmingen is bijvoorbeeld een woning, school, zieken- of verpleeghuis. Voor meer info: zoek op de Infomil site met de term "geluidgevoelige".

Technisch bureau van Eeden gebruikt Environoise® rekensoftware.