Contactgeluid en contactgeluidisolatie

Samenhang Bouwbesluit en normen

Eisen aan geluidisolatie van een bouwwerk zijn vastgelegd in het Bouwbesluit dat in 1992 in werking is getreden. Aan oudere woningen kunnen alleen eisen aan geluidsisolatie zijn gesteld als dat door een locale bouwverordening of een specifiek voorschrift in een vergunning of bestek is vastgelegd.
Voor de wijze van meten van geluidisolatie verwijst het Bouwbesluit naar NEN 5077, deze norm bevat dus geen eisen! Met de norm NEN 1070 (1995) kan de kwaliteit van geluidwering worden gekarakteriseerd aan de hand van 5 kwaliteitsklassen. NEN 1070 heeft geen relatie met het Bouwbesluit.

Meting

Bij het meten van contactgeluidisolatie wordt gebruik gemaakt van een contactgeluidgenerator (gestandaardiseerde hamermachine) die is beschreven in ISO 140-6. Deze machine trommelt op een nauwkeurig vastgestelde en reproduceerbare wijze op de vloer. Het geluidniveau in de ontvangstruimte is, na correctie voor de in de ontvangstruimte aanwezige absorptie, een objectieve maat voor de kwaliteit van de bescherming tegen contactgeluiden. De absorptie van de ontvangstruimte wordt bepaald door meting van de nagalmtijd. De contactgeluidgenerator slaat veel harder op de vloer dan overeenkomt met normale loopgeluiden. Dat is nodig om, ook bij een goede bescherming tegen contactgeluid, in de onderliggende ruimte een geluidniveau op te wekken dat goed te meten is zonder verstoring van omgevingsgeluiden.

Begrippen: Ico en LnT;A

Contactgeluidisolatie: de mate waarin bescherming wordt geboden tegen contactgeluiden (bijvoorbeeld loopgeluiden) vanuit een andere woning of een ander vertrek. Dit wordt uitgedrukt in een index (Ico), voluit: de isolatie-index voor contactgeluid. Dit is een relatief getal waarvan de waarde 0 dB bedraagt indien de isolatie juist voldoet aan oude minimum-eis van het Bouwbesluit (dat is het Bouwbesluit voor 2003). Een hogere waarde voor de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) betekent een betere bescherming tegen contactgeluiden.

Contactgeluidniveau (LnT;A): het geluidniveau in een vertrek, opgewekt door een gestandaardiseerde contactgeluidgenerator in een aangrenzend vertrek, berekend volgens gestandaardiseerde methoden zoals bijvoorbeeld NEN 5077. Een hogere waarde van het contactgeluidniveau LnT;A betekent een slechtere bescherming tegen contactgeluiden.

De isolatie-index voor contactgeluid Ico en het contactgeluidniveau LnT;A worden beide berekend uit de geluidniveaus in de ontvangstruimte tengevolge van de contactgeluidgenerator. Aan de hand van de dezelfde meetgegevens kunnen beide grootheden worden berekend. Ico is met ingang van het Bouwbesluit 2012 vervangen door LnT;A. Op deze wijze is aansluiting gemaakt bij internationale methoden.

Eis

Voor woningscheidende constructies geldt thans een eis voor LnT;A van ten hoogste 54 dB.
Dat corresponeert met een Ico van minimaal 5 dB.
Zie bouwbesluit online voor de volledige tekst en toelichting, hoofdstuk 3, afdeling 3.4.